POLITYKA PRYWATNOŚCI

W ramach ochrony prywatności osób odwiedzających niniejszą witrynę internetową, wszelkie dane osobowe i informacje przekazane przez użytkowników witryny, są chronione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r, o ochronie danych osobowych, wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administratorem danych osobowych jakie pozostawią w celach kontaktowych dobrowolnie użytkownicy witryny jest właściciel niniejszej strony internetowej.
Przetwarzanie danych osobowych jakie zostaną przekazane na adres witryny ma na celu jedynie kontakt z osobą składającą zapytanie i udzielenie niniejszej osobie stosownych do zapytania informacji. Podanie danych osobowych przez użytkowników witryny jest dobrowolne i ma na celu przetwarzanie informacji dla celów marketingowych, promocji produktów i usług oferowanych przez właściciela witryny. Dane osobowe użytkowników witryny są otrzymywane i pobierane przez udostępniony adres e-mail na stronach internetowych witryny. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych następuje poprzez dobrowolne podanie danych osobowych w zakresie informacji przekazanej korespondencją na adres witryny internetowej oraz w zakresie podanego adresu e-mail. Przekazanie adresu e-mail oraz dobrowolne podanie danych osobowych jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przesłanie informacji handlowej przez właściciela witryny, w tym informacji zależnych od złożonego zapytania przez użytkowników stron internetowych. Użytkownicy witryny mają w każdym czasie możliwość dostępu do treści danych i ich poprawienia, w tym wyrażenia woli rezygnacji z przechowywania ich danych osobowych, adresów e-mail, nie ponosząc w tym żadnych dodatkowych kosztów rezygnacji z dalszych kontaktów z wartościami, informacjami i ofertą produktową jaką przedstawia niniejsza witryna internetowa. W tym celu użytkownik witryny powinien przesłać stosowne informacje wyrażającą swoją wolę na adres kontaktowy witryny.
Zakres udostępniania i wykorzystania danych przekazanych przez użytkowników witryny.
Właściciel witryny nie ujawnia, nie sprzedaje ani nie przekazuje przetwarzanych danych osobowych, z wyjątkiem gdy:
1) Użytkownik witryny wyrazi zgodę i przedstawi jasne stanowisko co do sposobu realizacji jego woli w tym zakresie,

2) Jest to niezbędne w celu zrealizowania obowiązku wynikającego z przepisów prawa,

3) Związane jest to z realizacją umowy, gdy użytkownik witryny, którego dane dotyczą jest stroną umowy, porozumienia, innego prawem określonego dokumentu lub też jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy zgodnie z wolą użytkownika którego dane dotyczą.

4) Jest to niezbędne dla realizacji zadań, prawem przewidzianych i wynikających z zadań realizowanych dla dobra publicznego.

5) Wynika to z wykonania prawem usprawiedliwionych celów stosownie do decyzji organów administracji państwowej które cele te realizują.

Przetwarzanie danych osobowych w formie udostępnienia danych użytkowników witryny na rzecz kampanii reklamowej, realizacji badań marketingowych, może nastąpić w oparciu o pisemną umowę pomiędzy właścicielem witryny a odbiorcą danych który realizuje niniejsze czynności marketingowe.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez właściciela witryny internetowej o adresie http://strzelnicaswit.pl , (poprzedni adres: strzelnicastarachowice.pl) w celach promocyjnych i marketingowych. Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i że wszelkie dane osobowe zostały przekazane przeze mnie dobrowolnie.
Wyrażam jednocześnie zgodę na otrzymywanie od właściciela witryny http://strzelnicaswit.pl, (poprzedni adres: strzelnicastarachowice.pl) na podany przeze mnie adres e-mail informacji handlowych związanych z ofertą przedstawioną na niniejszej witrynie, a także innego rodzaju informacji handlowej dotyczącej rynku produktów i usług jakie przedstawia niniejsza witryna internetowa. Potwierdzam również, że zostałem poinformowany o tym, iż w każdym czasie mogę zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej związanej z witryną   http://strzelnicaswit.pl (poprzedni adres: strzelnicastarachowice.pl)