W dniu 13.08.2022 r. odbyło się Zebranie Członków Klubu Sportowego ŚWIT w sprawie przedstawienia informacji dot. budowy obwodnicy północno-zachodniej Starachowic w rejonie strzelnicy i wynikającego z tego ryzyka wstrzymania naszej działalności jako strzelnicy.

Zarząd przedstawił posiadaną informację w oparciu o pozyskane plany koncepcyjne, projekty budowlane, korespondencję kierowaną do inwestora ŚZDW, UW, Urzędu Miasta Starachowice, ŚZSS oraz opinie i informacje od osób posiadających wiadomości specjalistyczne w tym zakresie.

Inwestycja realizowana jest przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

Właścicielem obiektu strzelnicy jest Urząd Miasta Starachowice. KS ŚWIT nieprzerwalnie od 1967 roku jest użytkownikiem obiektu na podstawie umów dzierżawy i użyczenia.

Nikt nie konsultował z KS ŚWIT inwestycji, nie mieliśmy wpływu na przebieg obwodnicy a jedynie otrzymywaliśmy zapewnienia o utrzymaniu krytycznej infrastruktury w porównywalnym stanie.

Natomiast wyszło jak zwykle i tak:

Projekt budowlany zakłada m.innymi:
– likwidację ścisłych stref bezpieczeństwa w strefie ochronnej przy pawilonach strzeleckich
– likwidację ogrodzenia
– likwidację wszystkich miejsc parkingowych
– likwidację infrastruktury krytycznej obiektu
– nie uwzględnienie w projekcie ekranów akustycznych

Analiza 1

Projekt założył likwidację obligatoryjnych stref ochronnych i stref zagrożenia, uwzględniając jednocześnie w tym miejscu publicznie dostępną ścieżkę rowerową, co bezsprzecznie spowoduje narażenie zdrowia i życia osób postronnych, naruszając tym samym wszelkie zasady dot. bezpiecznego funkcjonowania strzelnic. 

Analiza 2

Rozwiązania projektowe budowy obwodnicy północno-zachodniej Starachowic likwidujące ogrodzenie, strefy bezpieczeństwa oraz nie uwzględniając ekranów akustycznych w sposób skrajny naruszają zasady bezpieczeństwa, powodując tym samym zagrożenia utraty zdrowia i życia osób postronnych a w szczególności uczestników ruchu drogowego, którzy mogą spowodować kolizję drogową na skutek hałasu dobiegającego z terenu strzelnicy. Ponadto brak ekranów akustycznych sprawia, iż warunki szkolenia i treningi sportowców, przygotowanie kadry narodowej oraz organizacji zawodów staje się co najmniej wątpliwe. 

Analiza 3

Projekt sprzecznie z wcześniejszymi zapewnieniami nie zakłada budowy miejsc parkingowych dla samochodów osobowych i autokarów, co uniemożliwia CSS ŚWIT Starachowice działalność jak również organizację zawodów centralnych. 

Analiza 4
Założenia projektowe likwidują jedyny ciąg komunikacyjny pomiędzy pawilonami strzeleckimi oraz tarczownią i kulochwytem głównym D.

Zgodnie z oceną Ministerstwa Sportu i Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego obiekt CSS KS ŚWIT Starachowice jest określony jako obiekt strategiczny dla strzelectwa polskiego, co było podstawą do wydatkowania przez Urząd Miasta Starachowice oraz uzyskanie dofinansowania ze środków z Ministerstwa Sportu w łącznej kwocie 6.863.945,11 zł. 

Zebranie członków klubu zobowiązało Zarząd do :

  • zlecenia wykonania analizy prawnej pod kątem ustalenia czy nie doszło w tym przypadku do naruszenia obowiązujących norm chronionych prawem oraz publikowania bieżących działań na stronie www oraz w mediach społecznościowych
  • wystąpienie do ustalonych na zebraniu organów państwowych z pełną informacją dot. zaistniałej sytuacji

Pełna dokumentacja zostanie opublikowana na stronie https://strzelnicastarachowice.pl/

„W odpowiedzi na szereg zapytań oraz próśb o przedstawienie stanowiska Świętokrzyskiego Związku Strzelectwa Sportowego w sprawie budowy obwodnicy północno-zachodniej Starachowic w rejonie strzelnicy CSS KS ŚWIT, pozwalam sobie odpowiedzieć na najbardziej palące pytania:

Inwestorem budowy obwodnicy północno-zachodniej Starachowic jest Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach jako jednostka podległa Marszałkowi Województwa

Projektantem „Drogi i Ulice” Biuro Projektowo-Wykonawcze Zenon Kubicki

Inwestycja budowy obwodnicy realizowana jest na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, tzw. specustawą drogową ZRID.

KS ŚWIT CSS Starachowice nie miał wpływu na przebieg obwodnicy i nie był informowany przez Projektanta czy Inwestora o zmianach projektowych w dokonanych planach.

Z udostępnionej nam przez Urząd Miejski korespondencji wynika, iż Urząd Miasta Starachowice od 2016 r.  prowadził korespondencję z Inwestorem ŚZDW m.innymi w zakresie zabezpieczenia interesów obiektu strzelnicy aby zachować strategiczny charakter obiektu oraz ciągłość projektu pn. Modernizacja CSS Starachowice

KS ŚWIT CSS Starachowice podczas wizji lokalnej przedstawił Projektantowi szczególny charakter naszego obiektu jako strzelnicy z wyraźnym zaznaczeniem warunków bezpieczeństwa oraz minimalnych wymagań infrastrukturalnych. Zaznaczyć należy, że kontakt z Projektantem był jednorazowy w dniu 06.07.2018 podczas wykonywanych prac budowlanych modernizacji obiektu.

Po uzyskaniu w dniu 07.07.2022 informacji o sprzecznym z ustaleniami zakresem prac budowy obwodnicy w 21.07.2022 Świętokrzyski Związek Strzelectwa Sportowego spotkał się z Zarządem Inwestora oraz Projektantem przedstawiając szereg zastrzeżeń mających również znamiona wad projektowych. Inwestor zobowiązał Projektanta do wprowadzenia na planie sytuacyjnym miejsc parkingowych jednakże z uwagi na zamknięty plan kosztów projektu po stronie ŚZDW Kielce finansowanie musi zostać zrealizowane przez UM Starachowice.

W dniach 02.08.2022 oraz 10.08.2022 reagując na zaistniałą sytuację Przedstawiciele Zarządu Miasta Starachowice wraz z Zarządem KS ŚWIT odbyli spotkania z Inwestorem i Projektantem  w siedzibie ŚZDW w Kielcach i na terenie strzelnicy aby wyjaśnić i dokonać korekty zakresu prac. Projektant został zobligowany przez Inwestora do dokonania korekt między innymi w zakresie zwiększenia stref bezpieczeństwa oraz projektowanie miejsc parkingowych zgodnie z wymaganiami jak też rozważenie zastosowania ekranów akustycznych.

Strzelnica jest obiektem specyficznym nie tylko ze względu na wykonywane na niej czynności, ale także z powodu ewentualnych zagrożeń. Nagłe i poważne w skutkach nieszczęśliwe zdarzenia można ograniczyć przy zastosowaniu czynnych i biernych systemów zabezpieczeń oraz działań a w obecnej sytuacji związanej z budową obwodnicy północno-zachodniej Starachowic w szczególności. „

                        Zarząd Świętokrzyskiego Związku Strzelectwa Sportowego